fbpx

Prašome susipažinti su mūsų asmens duomenų apsaugos taisyklėmis:

Įmonė HAM-LOG-GRUPPE, UAB (toliau HAM-LOG) rūpinasi, kad Jūsų asmeninė informacija būtų apsaugota. Mes įsipareigojame apdoroti Jūsų asmeninę informaciją pagal mūsų duomenų privatumo principus ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus. HAM-LOG gerbia kiekvieno asmens, kuris užsiregistravo mūsų svetainėje ir naudojosi mūsų paslaugomis, teisę į privatumą bei konfidencialumą. HAM-LOG, kaip duomenų valdytoja, tvarkys Jūsų pateiktus Asmens duomenis atrankos į siūlomas darbo vietas tikslu.

Šio sutikimo pagrindu HAM-LOG tvarkys kvalifikacijos, gebėjimų, įgūdžių ir/ar kitus Jūsų pateiktus duomenis (Asmens duomenys):

  1. Identifikacijos ir kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, gimimo metai, lytis, amžius, el. pašto adresas, telefono numeris, skype vardas, gyv. vietos adresas, adreso tipas (namų, darbo), šalis, miestas, mikrorajonas.
  2. Poreikiai: pageidavimas išvykti poroje, darbo sąlygos (darbo etatas, darbas slenkančiu ar pamaininiu grafiku, atlyginimo lūkestis), žalingi įpročiai, pageidavimai (darbo sritis, pozicija, vykimas, darbo pradžia ir kt.).
  3. Informacija tinkamumui įvertinti: CV duomenys, darbo ieškoma Lietuvoje ir/ar užsienyje, kalbų įgūdžiai, išsilavinimas (įgyta profesija, specialybė, papildomos kvalifikacijos), darbo patirtis (įmonė, pareigos, darbo laikotarpis, darbo pobūdis, atsakomybės, išėjimo priežastys, kiti darbai, darbo patirtis įvairiomis sąlygomis, darbas užsienyje), kelionės į darbą savo automobiliu galimybės, asmeninės savybės, kai to reikalauja darbo vietos specifika, tinkamumui įvertinti tvarkome sveikatos duomenis (sveikatos sutrikimai, alergijos, darbingumo ribojimai).
  4. Motyvacija: rekomendacijos, išvykimo į užsienį priežastys, norimas dirbti darbas, svarbūs aspektai darbe, ieškomo darbo trukmė, galimybė greitai išvykti į užsienį, duomenys, ar yra artimųjų, kuriais reikėtų pasirūpinti Lietuvoje.
  5. Kompetencijos: kvalifikacija ir ją patvirtinantys pažymėjimai (galiojančio krautuvo pažymėjimo turėjimas, vairavimo kategorijos teisių turėjimas), galutinis įvertinimas;
  6. Individualios komunikacijos informacija: el. laiško siuntėjo serverio IP kodas ir IP adresas, interviu duomenys (data, suplanavęs asmuo, apklausą atlikęs asmuo), planuojami interviu (data, laikas, užregistravęs asmuo, užrašai), duomenų šaltinis (iš kur gauti duomenys, šaltinio pavadinimas, duomenų gavimo data, asmuo suvedęs duomenis).

Saugojimo terminas. Asmens duomenis HAM-LOG tvarkys 2 metus nuo šio sutikimo dienos. Po to Asmens duomenis, kurių tvarkyti neturėsime teisinio pagrindo, saugiai sunaikinsime.

Duomenų gavėjai: Asmens duomenis HAM-LOG išsaugos savo duomenų bazėje bei perduos Ham-Log-Gruppe Holding GmbH įmonei Vokietijoje, įdarbinimo tikslais ir/ar potencialiems darbdaviams Asmens duomenis minimalia būtina apimtimi taip pat galime perduoti trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas HAM-LOG, įskaitant teisės, mokesčių, verslo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams bei teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingoms valstybės institucijoms.

Duomenų tvarkymo sąlygos ir tvarka. Asmens duomenis tvarkysime Jūsų tinkamumui į siūlomą darbo vietą įvertinti ir susisiekti su Jumis. Duomenys gali būti renkami, tvarkomi ir saugomi, teikiami tiek skaitmenine forma, tiek materialiose laikmenose, bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios, atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrintų saugų ir teisėtą tvarkymą. Interviu metu Jūsų prašysime pateikti privalomus kandidatūros vertinimui Asmens duomenis, kurių nepateikus, negalėsime pateikti darbo pasiūlymo. Įrašant asmens duomenis į duomenų bazę, HAM-LOG neįsipareigoja Jūsų įdarbinti, o tik esant galimybei, pasiūlyti Jums tinkantį darbą. Galėsite pasirinkti neteikti atrankos specialisto nurodytų papildomų duomenų.

Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius, net ir tada, kai į juos Jūs patenkate per HAM-LOG. Mes patariame susipažinti su kiekvieno, ne mums priklausančio, aplankyto tinklalapio privatumo nuostatomis atskirai.

Duomenų šaltiniai. Asmens duomenis gauname iš Jūsų, sugeneruojame patys ir/ar trečiųjų asmenų.

Jūsų teisės. Turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis, ištaisyti duomenis, pareikalauti ištrinti Jūsų Asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą, nesutikti su tvarkymu, turite teisę į duomenų perkeliamumą, bet kada atšaukti sutikimą (šiuo atveju ištrinsime Jūsų duomenis ir negalėsime vertinti Jūsų tinkamumo darbo vietoms ir/ar teikti naujų darbo pasiūlymų), kreiptis į priežiūros instituciją. Dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių galite kreiptis el. paštu info@hamlog.lt ar atvykę į HAM-LOG biurą.

Kitų darbo vietų pasiūlymai: Pažymėdama(s) langelį(-ius) žemiau, sutinkate, kad: HAM-LOG ir/ar jos partneriai Jūsų pateiktus Asmens duomenis sutikime nurodyta tvarka minimalia būtina apimtimi tvarkys, siekiant įvertinti Jūsų tinkamumą bet kuriai kitai Jums tinkančiai HAM-LOG siūlomai darbo vietai; HAM-LOG Jūsų kontaktiniais duomenimis (telefonu, trumpąją sms žinute ir/ar el. paštu) informuos Jus apie tokius darbo pasiūlymus ir/ar teirausis Jūsų nuomonės dėl jų.

Pasirašydama(s) sutikimą, patvirtinu, kad:

  • Pateiksiu tikslius ir teisingus savo Asmens duomenis, o šiems pasikeitus – nedelsiant informuosiu HAM-LOG;
  • HAM-LOG pateiksiu kitų asmenų duomenis tik gavęs jų sutikimą teisės aktų nustatyta tvarka, kuris bus tapatus šiam ir kurį pareikalavus nedelsiant pateiksiu HAM-LOG; HAM-LOG atžvilgiu atsakau už šio įsipareigojimo nevykdymą;
  • Susipažinau su sutikimu, jį supratau, uždaviau rūpimus klausimus dėl Asmens duomenų tvarkymo HAM-LOG ir į juos buvo atsakyta;
  • Sutinku su Asmens duomenų, įskaitant sveikatos duomenų, jei tokių pateikčiau, tvarkymu sutikime nurodyta tvarka.

Su Asmens duomenų naudojimo taisyklėmis susipažinau ir sutinku

Ham-Log-Gruppe, UAB
Įmonės kodas: 304447884

A.S.: LT047180500027467290
Bankas: AB „Šiaulių bankas“

Kontaktai

Naujienlaiškis